Disclaimer

Residentie Stadszicht is de naam van het woningbouwproject ontwikkelt door Blok8 BV te Wijk bij Duurstede, Utrecht, Nederland. Blok8 BV staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 60391561 en geldt als opdrachtnemer.

Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. Blok8 BV aanvaardt deswege geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website dan wel de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid.

Deze website kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Blok8 BV. Voorts kunnen websites van derden links bevatten naar deze website. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door Blok8 BV. Blok8 BV is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten op deze website berusten bij Blok8 BV en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blok8 BV. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Blok8 BV behoudt zich het op het logo en foto’s rustende auteursrecht voor. Blok8 BV geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.

Op sommige publicaties rust geen auteursrecht. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de teksten of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op de regelgeving met betrekking tot de privacy. Blok8 BV behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de informatie op de website te gebruiken.

Website statistieken
Blok8 BV kan nu of in de toekomst gebruik maken van cookies en website statistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door verschillende bezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers.

Privacy
Blok8 BV verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Blok8 BV de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016 / 679, iwtr. 25-05-2018). Persoonsgegevens worden door Blok8 BV alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd.


Residentie Stadszicht

Op de voormalige schoollocatie ‘De Opstap’ in Wijk bij Duurstede zullen 27 appartementen en penthouses gerealiseerd worden. Het project is genaamd ‘Residentie Stadszicht’.


Contactgegevens

Entree Makelaars
Zandweg 7
3962 EA Wijk Bij Duurstede
T. 0343-575575
E.